Forskning på energi og teknologi

Energi – viktig for samfunnet å forske på

Energiforskning har stor betydning for samfunnsutviklingen, og har i tillegg vist seg å være svært lønnsom. Ny forskning kan nemlig gi enda mer verdiskaping i energisektoren, noe som bekreftes både av historien og av økonomer og planleggere. Allerede har forskningen på energi bidratt med verdier på flere milliarder kroner, og mer vil det sikkert bli i fremtiden. Det er heller ikke bare snakk om å tjene eller spare penger. Forskning på energi og energiøkonomisering kan påvirke klimaet positivt. Med lavere utslipp kan slike bidrag gjøre at vi unngår alvorlige klimaendringer i fremtiden.

Det er viktig at forskningen på hvordan energi produseres og brukes har god effekt, og for å få det må den både være langsiktig og systematisk. Dermed kan en bygge opp store og sterke miljøer for forskningen, som kan danne allianser og partnerskap med sentrale aktører i sektoren og i næringslivet. Så langt viser erfaringene at alle tjener på energiforskningen, enten vi tenker bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk, eller titter på statsbudsjettets poster.

Energi og markeder

En del av forskningen på energi som har fått større betydningen i årenes løp, er forskningen på markedet. Ved hjelp av markedsundersøkelser er det mulig å finne ut hvordan produsenter og forbrukere reagerer på ulike endringer i sektoren. Med dette kan man også danne seg en formening om hvordan nye tilbud og ny teknologi vil bli mottatt av konsumentene. Slik forskning er med på å forme vanlige menneskers hverdag i fremtiden, så det er viktig at så mange som mulig deltar når de har muligheten. Denne forskningen kan i seg selv også skape mange nye arbeidsplasser.

Fremtidens teknologi

Ingen vet sikkert i dag hvordan energisektoren vil se ut om tjue år. Det som er sikkert, er at mange aktører forbereder seg på et grønt skifte med en vidstrakt overgang til fornybare energikilder. Kanskje er det først og fremst sol, vind, bølger, og energi fra jordens indre som vil sikre at vi kan opprettholde levestandarden i tiårene som kommer.

Noen er likevel skeptiske til at denne teknologien vil klare å bli konkurransedyktig med fossilt brennstoff på såpass kort sikt. Per i dag er det vanskelig å få for eksempel elbiler og vindkraft til å lønne seg uten svært høye subsidier til enten produsentene eller forbrukerne, eller i realiteten ofte til begge grupper. Noen forskere mener til og med at elbil-eierne bør betale mer, heller enn å ha en rekke privilegier. Dette er kontroversielle spørsmål som sikkert vil prege debatten om forskning, energi og teknologi i mange år fremover.

Mange vil også spørre seg om ikke energi fra atomkraft kan bli mer aktuelt i årene som følger. Det er farer ved bruken av atomkraft, men dette kan fort vise seg å bli den eneste realistiske utveien for å unngå klimaendringer.

kheera